BDTA 120055862742

COQUETTE

Date de naissance
20.11.2006

Sexe
FPropriétaire 1)
Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

Eleveur
Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

1) Propriétaire actuel ou dernier propriétaire pour les animaux abattus


Résultats

MOOSALP - 2018

Rang Catégorie Propriétaire
3 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

MOOSALP - 2017

Rang Catégorie Propriétaire
2 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

MOOSALP - 2016

Rang Catégorie Propriétaire
1 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

MOOSALP - 2015

Rang Catégorie Propriétaire
1 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

MOOSALP - 2014

Rang Catégorie Propriétaire
1 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard

MOOSALP - 2013

Rang Catégorie Propriétaire
1 Vache Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard